ALGEMENE VOORWAARDEN

1.Toepassing

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op verhuurovereenkomsten tussen Verhuurder en Huurder.
 2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder het begrip Verhuurder: Rob & Henny Engels, eigenaren van Vakantiehuis ‘Villa 50’ op Vakantiepark Château Cazalères.  Huurder: De persoon die met Verhuurders een overeenkomst sluit met betrekking tot huur van Vakantiehuis ‘Villa 50’ Gebruiker(s): De personen die door de Huurder zijn opgegeven die gebruik zullen gaan maken van Vakantiehuis ‘Villa50’
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Rob & Henny Engels wijzen alle Algemene Voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
 4. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in deze ook verstaan, documenten en berichten die per e-mail zijn verzonden.

2.Reserveringen

 1. Verhuurder behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder opgave van redenen, een reservering te weigeren of te weigeren een reservering in behandeling te nemen.
 2. Indien Verhuurder uw reservering in behandeling neemt, zendt Verhuurder u een schriftelijke bevestiging (tevens factuur), binnen 7 werkdagen na ontvangst van de reservering. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden moeten onmiddellijk medegedeeld worden aan Verhuurder.
 3. Tussen Huurder en Verhuurder komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Verhuurder een aanbetaling heeft ontvangen.
 4. Bij het tot stand komen van de in artikel 2.3 genoemde overeenkomst gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden.
 5. De overeenkomst betreft huur van accommodatie voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

3.Wijzigingen in de overeenkomst

 1. Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen, is Verhuurder niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Verhuurder om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd.

4.In-de-plaatsstelling

 1. Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan Vakantiehuis ‘Villa 50’ onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Verhuurder.
 2. Indien u en Verhuurder zijn overeengekomen dat u en/of één of meerdere gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruikers die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover Verhuurder voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom.

5.Prijzen

 1. U bent aan Verhuurder verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging (tevens factuur) van de reservering.
 2. Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering (tevens factuur) van Verhuurder is verzonden.
 3. De huurprijs is, voor zover van toepassing, inclusief BTW.
 4. Extra kosten De huurder is naast de huurprijs ook de kosten van de eindschoonmaak verschuldigd. En de toeristenbelasting.

6.Betalingen

 1. U dient een aanbetaling van 50% te doen. Betaling van het hiervoor genoemde, dient te geschieden binnen 14 dagen na datum van de bevestiging (tevens factuur) van de reservering van Vakantiehuis ‘Villa 50’
 2. Het restbedrag van de huursom dient uiterlijk 6 weken voor de dag van aanvang van het verblijf in Vakantiehuis ‘Villa 50’ op Vakantiepark Château Cazalères, als vermeld in de bevestiging van de reservering, te zijn ontvangen door Verhuurder.
 3. Bij reservering binnen 6 weken voor aanvang van uw verblijf moet het gehele reserveringsbedrag ineens voldaan worden, binnen 7 dagen na datum van de bevestiging (tevens factuur). Als bij aankomst blijkt dat het reserveringsbedrag nog niet (volledig) is bijgeschreven op de bankrekening van Verhuurder, dient u het (restant van het) reserveringsbedrag alsnog ter plekke te voldoen. Bij het uitblijven van volledige betaling conform het vorenstaande kan Verhuurder en Vakantiepark Château Cazalères u het gebruik van de accommodatie ontzeggen. Indien later mocht blijken dat er door u wel een betalingsopdracht was gegeven, maar het bedrag bij aankomst nog niet was bijgeschreven op de bankrekening van Verhuurder, zal restitutie van het teveel betaalde achteraf plaatsvinden.
 4. Bij reservering binnen 1 week voor aanvang van uw verblijf, dient u na overleg met ons, het gehele reserveringsbedrag bij aankomst te voldoen.
 5. Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na afloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal de Verhuurder u schriftelijk de mogelijkheid bieden het verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt de Verhuurder zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die de Verhuurder als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die in verband met uw reservering en de ontbinding ervan zijn gemaakt. De Verhuurder heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 7 van toepassing.
 6. De Verhuurder heeft steeds het recht om vorderingen op u, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.

7.Annuleringskosten

 1. Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd.           -Indien er meer dan 42 dagen vóór de dag van aankomst geannuleerd wordt, is 30% van de overeengekomen totale huurprijs/kosten, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging (tevens factuur), verschuldigd.           -Indien er minder dan 42 dagen vóór de dag van aankomst geannuleerd wordt, is 100% van de overeengekomen totale huurprijs/kosten, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging (tevens factuur), verschuldigd.
 2. Indien u binnen 48 uur na de overeengekomen datum van aankomst zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als annulering.

7.Annuleringsverzekering

 1. Deze dient door Huurder zelf verzorgd te worden

8.Aankomst en vertrek

 1. Vakantiehuis ‘Villa 50’ kan op de overeengekomen dag van aankomst, als vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 16.00 uur worden betrokken. Huurder & Gebruikers dienen op dag van vertrek voor 10.00 uur Vakantiehuis ‘Villa 50’ verlaten te hebben.
 2. Indien het gebruik van Vakantiehuis ‘Villa 50’ eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de Huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huursom.

9.Diversen

 1. Huisdieren zijn niet toegestaan.
 2. Roken in Vakantiehuis ‘Villa 50’ is niet toegestaan.
 3. Bezoekers zijn toegestaan. Alleen overdag. Graag melden bij de receptie.

10.Reglementen

 1. Teneinde het verblijf op Vakantiepark Château Cazalères voor alle gasten zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, dienen alle gasten zich te houden aan de voor Vakantiepark Château Cazalères vastgestelde (gedrag)regels, vastgelegd in het Parkreglement. Dit Parkreglement vindt u onderaan de Algemene Voorwaarden.
 2. Conform de lokale verordeningen is men, desgevraagd, verplicht zich bij het ‘inchecken’ te legitimeren. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan en mag Vakantiepark Château Cazalères de gasten niet onderbrengen.
 3. Vakantiehuis ‘Villa 50’ mag maximaal bewoond worden door 6 personen.
 4. Vakantiepark Château Cazalères behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van het vakantiepark. Voor het plegen van dringend onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan Vakantiehuis ‘Villa 50’ of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.
 5. Het is niet toegestaan om tenten te plaatsen voor verblijf, niet overdag en niet ’s nachts.
 6. De huurder dient de Vakantiehuis ‘Villa 50’ bezemschoon op te leveren, geen vuile vaat te laten staan (en ook vaatwasser leeghalen), beddengoed af te halen en opgevouwen in de hal te leggen, de koelkast leeg te halen en uit te schakelen en vuilniszakken in de juiste afvalcontainer te deponeren.
 7. Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden en/of het Parkreglement opgenomen regels en/of bij het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel, heeft Vakantiepark Château Cazalères het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker terstond van het park te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

11.Vernieling en vermissing

 1. De huurder, genoemd op de bevestiging van de reservering, is verantwoordelijk, hetgeen de verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid van de overige gebruikers/gasten onverlet laat, voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie of elders op het park, voor zover dat door hem of zijn gezelschap/de andere gebruiker wordt beïnvloed.
 2. Daarnaast is de huurder steeds aansprakelijk, hetgeen de aansprakelijkheid van andere gebruikers onverlet laat, voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris/apparatuur en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan Vakantiepark Château Cazalères en onmiddellijk ter plaatse worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van zichzelf, andere gebruikers of van een van de leden van zijn gezelschap.
 3. Bij constatering van vervreemding wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

12.Overmacht en wijzigingsvoorstel

 1. In het geval de Verhuurder door overmacht, al dan niet tijdelijk, niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, zal de Verhuurder u binnen 7 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (andere periode)
 2. Overmacht aan de zijde van de Verhuurder bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van de Verhuurder, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen en gebeurtenissen.
 3. U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dat voor de datum van aankomst kenbaar te maken. In dat geval heeft de Verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U hebt dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. De verhuurder zal dan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

13.Aansprakelijkheid

 1. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in Vakantiehuis ‘Villa 50’ en/of op Vakantiepark Château Cazalères.
 2. Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit derving van reisgenot of bedrijfs- en andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten.
 3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.
 4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor mondeling/telefonisch/schriftelijk verstrekte inlichtingen door derden, alsmede publicaties van derden.
 5. U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan Vakantiehuis ‘Villa 50’ en/of andere eigendommen van Vakantiepark Château Cazalères ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming op het vakantiepark bevinden.
 6. U vrijwaart Verhuurder voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming op het park bevinden.
 7. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van Vakantiehuis ‘Villa 50’ worden extra kosten in rekening gebracht, die u verplicht bent onmiddellijk te voldoen.

14.Klachten

 1. Ondanks de zorg en de inspanning van Verhuurder en Vakantiepark Château Cazalères kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht dient u in eerste instantie ter plaatse en direct bij de receptie van Vakantiepark Château Cazalères te melden, teneinde Verhuurder en/of Vakantiepark Château Cazalères in de gelegenheid te stellen de klacht op te lossen. 

15.Toepasselijk recht

 1. Op de overeenkomst tussen u en de Verhuurder is uitsluitend het Franse recht van toepassing.

16.Algemeen

 1. Kennelijke druk- en zetfouten verbinden de Verhuurder niet. Met deze Algemene Voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede van toepassing op het actuele prijzenoverzicht.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen, direct gedaan bij de Verhuurder. Op de inhoud van onze publicaties zijn wijzigingen voorbehouden.
 4. Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie. Deze gegevens kunnen tevens door ons, niet door derden, worden gebruikt om gerichte informatie te geven en aanbiedingen te doen met betrekking tot onze producten en diensten.

PARKREGLEMENT VAKANTIEPARK CHÂTEAU CAZALÈRES

Vakantiepark Château Cazalères wil met dit parkreglement bereiken dat het voor alle gasten een genoegen is om op het park te verblijven.

 1. Houdt u rekening met andere gasten en eigenaren die hier net als u voor hun rust en plezier zijn gekomen.
 2. Iedere villa heeft een eigen stuk grond, dat dient te allen tijde gerespecteerd te worden. Het is niet toegestaan het terrein van een andere villa te betreden.
 3. Wij verzoeken u de tuin bij uw villa niet als voetbal- of volleybalveld te gebruiken. Op de recreatievelden is hiervoor geschikte ruimte aanwezig.
 4. Het is niet toegestaan gaten, kuilen e.d. te graven in verband met de aanwezige kabels, leidingen en overige voorzieningen in de grond.
 5. Houd het terrein, de gebouwen, de beplanting en de tuinen schoon en verniel en beschadig niets.
 6. Kamperen in tenten, caravan of camper is niet toegestaan.
 7. Het moedwillig veroorzaken van geluidsoverlast is verboden: muziek, stationair draaiende motoren etc.
 8. Na 23.00 uur dient het stil te zijn op het park.
 9. Wees attent op brandgevaar.
 10. Barbecueën bij de villa’s is vanwege het brandgevaar niet toegestaan. 
 11. Voor het drogen van uw was buiten is een droogrek in uw accommodatie aanwezig.
 12. Het is niet toegestaan om vuurwerk af te steken.
 13. Het in het bezit hebben en/of het gebruik van verboden verdovende middelen van welke aard ook, zoals bijv. hasjiesj, marihuana, cocaïne of welk ander verdovend middel ook, is in Frankrijk een misdrijf en daaruit voortvloeiend ten strengste verboden. Het park kan daardoor in grote moeilijkheden geraken. Bij constatering zal er direct en onverwijld aangifte gedaan worden bij de politie.
 14. De maximum snelheid op het gehele park is 15 km per uur.
 15. U kunt maximaal één auto parkeren op de daarvoor beschikbare ruimte bij uw villa. Het is niet toegestaan uw auto buiten deze plaatsen te parkeren.
 16. Het is niet toegestaan om elektrische auto’s van welke soort ook bij de vakantiehuizen op te laden. De elektrische installatie van het park is hierop niet berekend. Als deze regel wordt overtreden, wordt per incident een boete opgelegd van € 100,-.
 17. Vrachtwagens en bussen zijn op het park alleen toegestaan om te bezorgen of te verhuizen.
 18. De villa mag maximaal bewoond worden door het aantal personen waarvoor deze is geboekt. Indien u bezoek ontvangt in uw villa, dient u dit te melden bij de receptie. Het beheer is gerechtigd de villa te controleren op het aantal geboekte personen.
 19. In de villa is een volledige inventaris aanwezig, u dient dit bij aankomst te controleren en eventuele tekorten en/of beschadigingen direct te melden.
 20. Het is niet toegestaan meubilair/bedden/dekens etc. naar buiten te verplaatsen. De hal en de gangen van de villa mogen niet als berging worden gebruikt.
 21. Bij vertrek dient u de villa netjes op te leveren: d.w.z. geen vuile vaat laten staan (vergeet u de eventuele vaatwasmachine niet leeg te ruimen), de accommodatie bezemschoon achterlaten, gebruikt linnengoed van de bedden af halen en in de hal deponeren, de koelkast leeg te maken en uit schakelen, uw afval in de containers op het terrein, gescheiden in papier, glas en overig vuil deponeren.